فرانچایز چیست؟

فرانچایز یک راهبرد کسب و کار برای جذب و نگهداری مشتری است.

افرادی که تحت پوشش فرانچایز قرار می گیرند این فرصت را دارند که از مشتری های موفق از قبل آزمایش شده شرکت پشتیبان استفاده کنند.

مزایای فرانچایز
سرمایه گذاری با ریسک کمتر
عدم نیاز به تخصص یا تجربه زیاد
دسترسی به بازار فروش مطمئن و از قبل تثبیت شده
سوددهی و کاهش هزینه های عملیاتی با استفاده از بکارگیری خرد گروهی
عدم نیاز به تبلیغات جداگانه
استفاده از آموزش های اولیه شرکت فرانچایز دهنده
پیشرفت سریع تر امور بعلت وجود برنامه های از پیش آزمایش شده
نتایج قابل پیش بینی
استفاده از فرایندهای مدیریتی

مراحل انجام کار
تکمیل فرم درخواست نمایندگی توسط متقاضی
ارزیابی شرایط متقاضی شرکت
عقد قرارداد
مکان یابی
بازدید متقاضی از شرکت
تنظیم جدول مالی توسط شرکت
تنظیم جدول زمان بندی پروژه توسط شرکت
دریافت پیش پرداخت و عقد قرارداد
ارائه طرح دکور
آموزش منابع انسانی
تجهیز
راه اندازی
پشتیبانی