فاجعه ملی عسل های تقلبی + روش های تشخیص

استفاده از عسل های تقلبی متاسفانه تاکنون مخاطرات زیادی را بر سلامتی گروه های خاص(خصوصا بیماران دیابتی،کودکان ، سالمندان و …) ایجاد کرده است. با توجه به فراگیر شدن این تقلب در سطح ملی و کوتاهی نهادهای نظارتی و متولیان امر در برخورد با این نوع از تقلب و کم …